این هم از شیرینی های نخودی عید ما که طبق دستور رویای عزیز درست کردم و واقعا خوشمزه شدند: